8-6-09 HollyShorts Film Festival - Jeff Knight Photography