2012-11-02 Celebration at Sofitel Hotel for Yohan Blake - JeffKnight